نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶ فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره: ۸۴۴۴            مورخ 28 / 3 / 1366

وزارت محترم کشور

عطف به نامه شماره 4137 / 34 / 3 / 1        مورخ 20 / 3 / 1366

توضیحات

نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ

نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶  فقهای شورای نگهبان

وزارت محترم کشور

عطف به نامه شماره ۴۱۳۷ / ۳۴ / ۳ / ۱        مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۶۶

به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،

علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است

وزارت محترم کشور

به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،

علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است

وزارت محترم کشور

به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،

 علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است
وزارت محترم کشور
به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،
 علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است
وزارت محترم کشور
به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،
 علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است
وزارت محترم کشور
به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،
 علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است
وزارت محترم کشور
به نظر  شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند ،
 علی هذا ،  اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است