نظریات مرتبط با قانون شهرداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

«لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافری … مصوب 9 / 2 / 1359 شامل ، مغازه ها ، غرفه ها و دکه های مربوط به شهرداری شهرستان ها نمی شود » .

 

 سؤال :

آیا لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ که غرفه های متعلق به شهرداری را که به اجاره داده شده و از شمول مقررات…

توضیحات

نظریات مرتبط با قانون شهرداری