نظریات مرتبط با قانون شهرداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

«لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافری … مصوب 9 / 2 / 1359 شامل ، مغازه ها ، غرفه ها و دکه های مربوط به شهرداری شهرستان ها نمی شود » .

 

 سؤال :

آیا لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ که غرفه های متعلق به شهرداری را که به اجاره داده شده و از شمول مقررات…

توضیحات

نظریات مرتبط باقانون شهرداری

«لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافری … مصوب ۹ / ۲ / ۱۳۵۹ شامل ، مغازه ها ، غرفه ها و دکه های مربوط به شهرداری شهرستان ها نمی شود » .

نظریات مرتبط باقانون شهرداری

 سؤال :  آیا لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران است.

از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج کرده است شامل غرفه های متعلق به شهرداری شهرستان ها می شود یا خیر؟

نظریه :  لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران می باشد.
بعد از انقضای مدت با اعطای حداقل یک ماه مهلت ، آن ها را تخلیه کند.
 سؤال :  آیا لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران است.
از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج کرده است شامل غرفه های متعلق به شهرداری شهرستان ها می شود یا خیر؟
اما در خصوص سایر شهرستان ها چنین قانونی به تصویب نرسیده است.
نظریات مرتبط باقانون شهرداری
نظریه :  لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران می باشد.
بعد از انقضای مدت با اعطای حداقل یک ماه مهلت ، آن ها را تخلیه کند.
ناگزیر مغازه ها ، غرفه ها ، دکه ها و قسمتی از پارک ها و میادین که به تابع قانون و روابط موجر و مستاجر خواهد بود.

 سؤال :  آیا لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران است.

از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج کرده است می شود یا خیر؟

 سؤال :  آیا لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران است.