نشست های قضایی مرتبط با قانون شهرداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

سوال :

اگر سنگی از زیر چرخ وسیله نقلیه در حال حرکت خارج و به عابر اصابت کند و او را مصدوم نماید ، مسؤول کیست و تقصیر به چه لحاظ است؟

 

نظر اکثریت :

اگر حادثه در جاده ای که شنی است اتفاق بیفتد یا در جاده ای که سراسر آسفالت می باشد به طور اتفاقی سنگی از زیر چرخ پرت شود…

توضیحات

نشست های قضایی مرتبط با قانون شهرداری