نشست های قضایی مرتبط با قانون شهرداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

سوال :

اگر سنگی از زیر چرخ وسیله نقلیه در حال حرکت خارج و به عابر اصابت کند و او را مصدوم نماید ، مسؤول کیست و تقصیر به چه لحاظ است؟

 

نظر اکثریت :

اگر حادثه در جاده ای که شنی است اتفاق بیفتد یا در جاده ای که سراسر آسفالت می باشد به طور اتفاقی سنگی از زیر چرخ پرت شود…

توضیحات

نشستهای قضایی مرتبط قانون شهرداری

سوال :  اگر سنگی از زیر چرخ وسیله نقلیه در حال حرکت خارج و به عابر اصابت کند مسؤول کیست و تقصیر به چه لحاظ است؟

نظر اکثریت : اگر حادثه در جاده ای که شنی است اتفاق بیفتد یا در جاده ای که سراسر آسفالت می باشد.

به طور اتفاقی سنگی از زیر چرخ پرت شود و حادثه رخ دهد ، ضمان وجود ندارد.

اما اگر در جاده آسفالت ، راننده به خاکی منحرف شود و تعدی نشستهای قضایی مرتبط قانون شهرداری یا تفریط نماید ، طبعاً ضامن است .

نظر اقلیت : در هر صورت موجب ضمان است ، چنان که در قراردادهای بیمه نیز این موارد ذکر می شود .
 نظر کمیسیون : در مورد مسأله لازم به توضیح است.
نگهداری و مراقبت از جاده و خیابان  در هر حال به اعتبار مورد به عهده وزارت راه و ترابری و در محدوده شهر به عهده شهرداری است.
در سامان دهی جاده و خیابان باید به ترتیبی مراجع مسؤول اقدام نمایند که محل مخاطره احتمالی هم نباشد.
در صورتی که مراجع مزبور در اجرای وظایف مربوط قصور یا تقصیر کنند نشستهای قضایی مرتبط قانون شهرداری مسؤولیت حقوقی ، متوجه این مراجع است.
 با رسیدگی دادگاه معلوم خواهد شد ، ولو این که در ورود خسارت ، وزارت راه یا شهرداری مباشرت نداشته باشد .
سوال :  اگر سنگی از زیر چرخ وسیله نقلیه در حال حرکت خارج و به عابر اصابت کند مسؤول کیست و تقصیر به چه لحاظ است؟
نظر اکثریت : اگر حادثه در جاده ای که شنی است اتفاق بیفتد یا در جاده ای که سراسر آسفالت می باشد.
به طور اتفاقی سنگی از زیر چرخ پرت شود و حادثه رخ دهد ، ضمان وجود ندارد.
اما اگر در جاده آسفالت ، راننده به خاکی منحرف شود و تعدی یا تفریط نماید ، و طبعاً ضامن است .