نحوه نظارت سازمان حج  برمتولیان نحوه نظارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بر اعمال متولیان موقوفاتی که در مظنه تعدی و تفریط می باشند

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 5931 / 23120 / 7 / 1369

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته

با عرض سلام و ادا تحیت

بازگشت به مرقومه شماره ۲۸۵۵ / 1 مورخ 1 / 6 / 69 دفتر مقام معظم رهبری در مورد نحوه نظارت این سازمان بر اعمال متولیان موقوفاتی که در مظنه تعدی و تفریط می باشند ،  طرحی تهیه و به ضمیمه تقدیم می گردد ، مستدعی است در صورتی ….

توضیحات

نحوه نظارت سازمان حج  برمتولیان

نحوه نظارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بر اعمال متولیان موقوفاتی که در مظنه تعدی و تفریط می باشند

شماره ۵۹۳۱ / ۲۳۱۲۰ / ۷ / ۱۳۶۹

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته

نحوه نظارت سازمان حج  برمتولیان
با عرض سلام و ادا تحیت
بازگشت به مرقومه شماره ۲۸۵۵ / ۱ مورخ ۱ / ۶ / ۶۹ دفتر مقام معظم رهبری در مورد نحوه نظارت این سازمان بر اعمال متولیان موقوفاتی
که در مظنه تعدی و تفریط می باشند ،  طرحی تهیه و به ضمیمه تقدیم می گردد ، مستدعی است در صورتی که مفاد طرح مزبور مورد تأیید جناب عالی است نظریه عالی را جهت اجرای طرح امر به ابلاغ فرمایند.
با آرزوی طول عمر و سلامت آن جناب
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان – سید مهدی امام جمارانی
شماره ۳۵۰۳ / ۱ مورخ ۱۴ / ۸ / ۱۳۶۹

مقدمه :

به دنبال اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرائی آن مصوب هیأت وزیران ،

به دلیل تفسیرهای مختلف توسط ادارات و افراد ذی ربط از آئین نامه های فوق الذکر

با عنایت به این که بسیاری از موقوفات عامه به وسیله متولیان اداره می شود ،

غالبا مشاهده شده است که رقبات متعددی از موقوفات مزبور به علت عدم آگاهی به موازین شرعی

قوانین جاری و یا تفسیرهای مختلف از حالت وقف خارج و یا بدون رعایت غبطه و صلاح وقف در ید اشخاص قرار گرفته است.

لذا ،  به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از موقوفات و رعایت موازین شرعی

قانونی از سوی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و متولیان ،

به استناد تبصره یک ، ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ، وظایف ادارات حج و اوقاف

امور خیریه در رابطه با موقوفاتی که دارای متولی می باشد ، به شرح زیر ابلاغ

می گردد:

 ماده ۱ ادارات