مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و موسسات وابسته مصوب ۱۶ / ۴ / ۱۳۵۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۸۵۵۰

ماده ۱

در اجرای ماده ۴۷ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران و به استناد ماده ۵۸ « قانون شهرداری»  ها صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ایجاد می شود . وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و سهم شهرداری در حساب مخصوص در یکی از بانک های دولتی که به صرفه و صلاح صندوق تشخيص داده شود نگهداری خواهد شد .

توضیحات

مقررات بازنشستگی وظیفه مستخدمین

مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و موسسات وابسته

مصوب ۱۶ / ۴ / ۱۳۵۳

ماده ۱  در اجرای ماده ۴۷ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ایجاد می شود .

وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و سهم شهرداری در حساب مخصوص در یکی از بانک های دولتی نگهداری خواهد شد .

 تبصره ۱ مستخدمین قرار دادی شهرداری پایتخت تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری می باشد.

از این لحاظ طبق قانون مذکور درباره آن ها عمل خواهد شد.

تبصره ٢  کلیه مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری پایتخت که از لحاظ استخدامی از مقررات مورد عمل شهرداری مذکور تبعیت می کنند.

ماده ۲-  اساس نامه صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری پایتخت حداکثر ظرف یک ماه به مورد اجرا گذارده می شود.

مقررات بازنشستگی وظیفه مستخدمین

ماده ۱  در اجرای ماده ۴۷ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ایجاد می شود .
وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و سهم شهرداری در حساب مخصوص در یکی از بانک های دولتی نگهداری خواهد شد .
 تبصره ۱ مستخدمین قرار دادی شهرداری پایتخت تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری می باشد.
 از این لحاظ طبق قانون مذکور درباره آن ها عمل خواهد شد.
تبصره ٢  کلیه مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری پایتخت که از لحاظ استخدامی از مقررات مورد عمل شهرداری مذکور تبعیت می کنند.
ماده ۲-  اساس نامه صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری پایتخت حداکثر ظرف یک ماه به مورد اجرا گذارده می شود.
ماده ۱  در اجرای ماده ۴۷ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ایجاد می شود .
وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و سهم شهرداری در حساب مخصوص در یکی از بانک های دولتی نگهداری خواهد شد .