مغایرت و مخالفت طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنّت با قانون اساسی و شرع

۹۹۹,۰۰۰ ریال

طرح ها و لوایح مصوب اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی که به تأیید نهایی نرسیده است :

تاریخ 14 / 9 / 1380     شماره: ۱۴۶۳- ق

مغایرت و مخالفت طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنّت با قانون اساسی و شرع

توضیحات

مغایرت ومخالفت طرح سربازروحانی در مناطق اهل سنّت با قانون اساسی و شرع

طرح ها و لوایح مصوب اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی که به تأیید نهایی نرسیده است :

تاریخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۰     شماره: ۱۴۶۳- ق

مغایرت و مخالفت طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنّت با قانون اساسی و شرع

مغایرت ومخالفت طرح سربازروحانی

شورای محترم نگهبان

طرح سرباز روحانی در مناطق اهل سنت « ویژه روحانیون اهل سنت » که در جلسه علنی روز یک شنبه

مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسیده است ، در اجرای اصل نود و

چهارم (۹۴) قانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.

مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

مغایرت ومخالفت طرح سربازروحانی

متن طرح :  ماده واحده – از زمان تصویب این قانون کلیه نهادها ، ارگان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات دولتی
و نهادهای عمومی و غیر دولتی مجاز خواهند بود حسب نیاز مناطق مختلف کشور از طلاب حوزه های علمیه
اعم از شیعه و سنی و طلاب مدارس سنتی مشمول خدمت وظیفه عمومی در مدت خدمت سربازی تحت
عنوان «سرباز روحانی» استفاده نمایند.
 تبصره ۱  ارزش یابی علمی تحصیلات طلاب حوزه های علمیه اعم از شیعه و سنی توسط
وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت می گیرد .
 تبصره ۲  در مناطق مختلف کشور متناسب با ترکیب جمعیتی از نظر مذهب روحانیون
مشمول این طرح درخواست می گردند .
  تبصره ۳ در مناطقی که ترکیب اصلی جمعیت آن ها اهل سنت می باشند ،  ادارات کل اوقاف و امور
خیریه مسئول درخواست ، نظارت و پی گیری طرح خواهند بود.
تبصره ۴ آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان ستاد کل نیروهای
مسلح ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( سازمان اوقاف و امور خیریه) ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
دو نفر از نمایندگان مجلس به