مغایرت مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 12 / 11 / 1372     شماره : هـ / 72 / 199

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم …………. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی

توضیحات

مغایرت مواد ۴و۵ آییننامه

مغایرت مواد ۴و۵ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور

( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران )

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام و تحیات ؛

مغایرت مواد ۴و۵ آییننامه

نظر به این که آقای رحیم …………. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گردیده اند،

لطفاً نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –  اسماعیل فردوسی پور

خلاصه موضوع :

آقای رحیم ………….. در شکوائیه تقدیمی خود خواستار ابطال مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف ،
( مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ ) که در مورخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  از تصویب هیأت وزیران گذشته است ،
به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح بیان کرده است که :
ماده ۴ آیین نامه به واسطه این که ( برخلاف ذیل بند یک ماده یک قانون ) اجازه مداخله در موقوفات خاصه دارای متولی را بدون مراجعه به حاکم و احراز و اثبات شرایط قانونی ، به سازمان اوقاف داده است ،
مغایر با ذیل مسأله ۸۳ کتاب الوقف تحریر الوسیله است که مقرر می دارد « …. و لیس لأحدٍ أن یزاحمه فیه حتى الموقوف علیه»
نظر به این که آقای رحیم …………. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گردیده اند،
لطفاً نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –  اسماعیل فردوسی پور
 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گردیده اند،