مغایرت ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ( مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱ هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 23 / 7 / 1362         شماره :  ۲۲۱۸ – ک – ر- ۴۱

حضور محترم آیات عظام فقهای معظم شورای نگهبان

با سلام ؛

احتراماً به استحضار می رساند ،  سازمان اوقاف داد خواستی به دیوان عدالت

توضیحات

مغایرت ماده۵۵ آییننامه اجرایی

مغایرت ماده۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری

( مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱  هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حضور محترم آیات عظام فقهای معظم شورای نگهبان

با سلام ؛

احتراماً به استحضار می رساند ،

سازمان اوقاف داد خواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده و ابطال ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱  هیأت وزیران را درخواست کرده که باید طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ در هیأت عمومی دیوان رسیدگی شود

چون نمایندگان سازمان اوقاف در جلسه مورخ ۱۸ / ۷ / ۶۲  هیأت عمومی دیوان اظهار نموده اند،  که ماده ۵۵ آیین نامه مزبور برخلاف شرع می باشد .

لذا ،  خواهشمند است نظریه آن فقهای معظم در مورد شرعی یا غیر شرعی بودن ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به دیوان عدالت اداری اعلام شود.
رئیس کل دیوان عدالت اداری – غلامرضا رضوانی
مغایرت ماده۵۵ آییننامه اجرایی
خلاصه موضوع :
سازمان اوقاف در داد خواست خود خواستار ابطال ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ( مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۶۱ ) به لحاظ مغایرت با شرع انور شده و در توضیح خواسته بیان کرده است،
که تنظیم کنندگان آن با عدول از منطوق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری ،
برخلاف رویه متعارف ، از مفهوم مخالف این تبصره استفاده نموده و با انشای ماده ۵۵ به مجریان اجازه داده اند،
قسمت های عمده اراضی موقوفات را در کمیسیون های مقرر در ماده ۱۲ مطرح و احکام موات جاری و اساس موقوفات و وقف نامه هایی را که سال ها مورد عمل بوده متزلزل نمایند ؛
در حالی که قانون گذار با علم به قاعده «لا وقف الا فی ملک» و با اطلاع از مبطلات وقف ،
هیچ گاه وقف نامه های غیر شرعی را تأیید و تنفیذ نکرده است،
فتوای حضرت امام (ره)