مغایرت ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 3 / 2 / 1377                شماره : هـ / 77 / 20

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامت برکاتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ………… طی شکایت نامه تقدیمی خواستار ابطال…

توضیحات

مغایرت ماده۵۱ آییننامه اجرایی

مغایرت ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون

تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران )

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامت برکاتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ………… طی شکایت نامه تقدیمی خواستار ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ،

مصوب ۱۰ / ۲ / ۶۵ هیأت وزیران به لحاظ مخالفت با مقررات شرع اسلام شده اند ،

مغایرت ماده۵۱ آییننامه اجرایی

ضمن ارسال تصویر شکایت مذکور ، لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
خلاصه موضوع :
آقای رحیم ……….. در شکایت نامه تقدیمی خواستار ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با مقررات شرع انور شده و در توضیح آن بیان کرده است ،
که ماده مورد اعتراض، حق تشخیص و تعیین اولویت در موارد مصرف عواید موقوفات را از متولیان منصوص و مستنبط سلب و به طور کلی اطلاق وقف نامه ها را در مورد بریات ،
مقید و محدود و متولیان را ملزم به اطاعت بی چون و چرا از تصمیمات و مصوبات سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه می کند  ؛
خلاصه موضوع :
آقای رحیم ……….. در شکایت نامه تقدیمی خواستار ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با مقررات شرع انور شده و در توضیح آن بیان کرده است ،
که ماده مورد اعتراض، حق تشخیص و تعیین اولویت در موارد مصرف عواید موقوفات را از متولیان منصوص و مستنبط سلب و به طور کلی اطلاق وقف نامه ها را در مورد بریات ،