مغایرت ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره آن با شرع انور (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 27 / 10 / 1371             شماره : هـ / 71 / 171

محضر محترم فقهای شورای نگهبان (دامة تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که خانم ……….. به شرح داد خواست تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات

توضیحات

مغایرت ماده ۴۷ آییننامه

مغایرت ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

و تبصره آن با شرع انور

(مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران)

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر محترم فقهای شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که خانم ……….. به شرح داد خواست تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و تبصره آن را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی نموده اند ،

لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات رسیدگی به پرونده فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
محمدرضا عباسی فرد
خلاصه موضوع :
خانم ………… در داد خواست تقدیمی خواستار ابطال ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و تبصره آن ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و توضیح داده است که :
این ماده محبوسات و اثلاث باقیه را در اختیار اوقاف قرار می دهد ،  در حالی که نه در قانون
به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان
محضر محترم فقهای شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)
با اهداء سلام و تحیات ؛
نظر به این که خانم ……….. به شرح داد خواست تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و تبصره آن را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی نموده اند ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات رسیدگی به پرونده فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
محمدرضا عباسی فرد
خلاصه موضوع :
خانم ………… در داد خواست تقدیمی خواستار ابطال ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و تبصره آن ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و توضیح