مغایرت ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 16 / 5 / 1379              شماره : ۸۶۷۶ / د / 41

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ……… طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور

توضیحات

مغایرت ماده۲۱ وصدر ماده۲۲

مغایرت ماده۲۱ وصدر ماده۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

با شرع انور (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ……… طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ شده اند،

مغایرت ماده۲۱ وصدر ماده۲۲
ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به
پرونده فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
 آقای رحیم …….. در شکوائیه ای به ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با شرع انور معترض
شده و در توضیح آن افزوده است:
الف – آیین نامه مذکور ، موقوفه را مقید به وقفیت عرصه و اعیان کرده است و نتیجتاً موقوفات فاقد اعیان خارج
از شمول آن شده است ، در حالی که در مدارک اسلامی از جمله توقیع شریف که فرموده است :
« یجعل لناحِیَتِنا ضیعهً و یُسلّمها من قیّم یقوم بها (فیها) و یَعمُرها و یُوَدى مِن دخلها خراجها و مؤنتها و یجعل ما بقى
من الدخل لناحیتنا » برای تأدیه مؤونه موقوفه هیچ گونه  قید و شرطی اعم از این که عرضاً و اعیاناً
وقف شده باشد ، وجود ندارد.
ب – در توقیع شریف ، بقیه دخل پس از کسر خراج و مؤونه برای موقوف علیه اختصاص یافته ولی در
آیین نامه ، ۲۰ درصد آن به عنوان ذخیره عمرانی کسر و نگهداری می شود .  اگرچه موقوفه بالفعل نیاز
به تعمیر نداشته باشد.
ج – اگر واقف ذخیره عمرانی از درآمد موقوفه را شرط نکرده باشد ، کسر و ذخیره آن