مغایرت ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران) به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 6 / 6 / 1379             شماره : هـ / 79 / 121

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم  …………… طی شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف…

توضیحات

مغایرت ماده ۱۴ آییننامه

مغایرت ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و

تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران) به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

مغایرت ماده ۱۴ آییننامه

  نظر به این که آقای رحیم  …………… طی شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۱۴ آیین نامه
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن،
مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر
فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
آقای رحیم  ………. در شکایت نامه تقدیمی به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت
با شرع انور معترض شده و در توضیح افزوده است که :
 موارد مذکور از این جهت که مقرر داشته اند اشخاصی غیر از متولی شرعی ، در امر ایجار موقوفات دخالت و
تصمیم گیری کنند و نیز از این جهت که ( مقرر داشته اند در صورت مخالف بودن دو عضو دیگر کمیسیون مقرر
در ماده ۱۴ مزبور با نظر متولی ) ، نظر متولی شرعی رعایت نشود ، مخالف توقیع شریف است که حضرت
ولی عصر (عج) فرموده اند « فان ذلک جائِز لمن جعله صاحب الضیعه قیماً علیها انما لایجوز ذلک لغیره».
آقای رحیم  ………. در شکایت نامه تقدیمی به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت
با شرع انور معترض شده و در توضیح افزوده است که :
 موارد