مغایرت عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 16 / 12 / 1373           شماره : هـ / 73 / 196

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامة تأییداتهم )

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ……………… به شرح شکایت نامه تقدیمی…

توضیحات

مغایرت عموم ماده۲۰ وتبصره۱

مغایرت عموم ماده۲۰ وتبصره۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور

(مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران)

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه تأییداتهم )

مغایرت عموم ماده۲۰ وتبصره۱

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ……………… به شرح شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲۰ و

تبصره ۱ و ۳ آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

مصوب  ۱۰ / ۲ / ۶۵ هیأت وزیران گردیده اند .

ضمن ارسال تصویر سوابق امر ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و اتخاذ تصمیم

فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
 خلاصه موضوع :
آقای رحیم …………………. در شکایت نامه تقدیمی به ماده ۲۰ و تبصره های ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت
با شرع انور معترض شده و توضیح داده است که :
 ماده و تبصره های مورد اعتراض مفید الزام متولیان بر تنظیم و تسلیم بودجه و اعطای حق تصویب و ردّ بودجه ها
به ادارات کل بوده و از آن جا که اعطای چنین اختیاراتی به سازمان اوقاف موجب سوء استفاده آن سازمان از
ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات هنگام غفلت یا کوتاهی متولی در اجرای وظایف یاد شده و یا امتناع ادارات کل
از تصویب بودجه ، بشود و درخواست ممنوع شدن متولی را از دخالت و اداره موقوفه از شعبه تحقیق بنماید و به
این بهانه با اخذ نظر از شعبه تحقیق تحت امر خود ، متولی شرعی را نزع ید نماید ، خلاف حکم صریح مسأله ۸۳
کتاب الوقف تحریر الوسیله امام (ره) و نظر شورای نگهبان در پرونده ۷۲ / ۱۹۹دیوان عدالت اداری است.
ماده و تبصره های مورد اعتراض