مغایرت رأی شماره ۱۴۴۳۷ – ۴/ ۳۰ مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ :  7 / 8 / 1375 شماره : هـ / 75 / 91

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقایان ……………. و ……………….  به شرح شکایت نامه

توضیحات

مغایرت رأی شماره ۱۴۴۳۷

مغایرت رأی شماره ۱۴۴۳۷ – ۴/ ۳۰ مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱  هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

مغایرت رأی شماره ۱۴۴۳۷

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقایان ……………. و ……………….  به شرح شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع

بودن رأی شماره ۱۴۴۳۷ – ۴ / ۳۰ مورخ ۹ / ۱۲ / ۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده اند، ضمن
ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به
پرونده فراهم گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
 خلاصه موضوع :
آقایان …………. و …………..  در شکوائیه ای خواستار ابطال رأی شماره ۱۴۴۳۷ – ۴ / ۳۰
مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۷۱هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح
افزوده اند که برابر نظریه فقهی ۵۱۰ / ۲۱ / ۷۱ مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۷۵ فقهای شورای نگهبان ، اخذ مالیات از
موقوفات خاصه مانند موقوفات عامه، خلاف موازین شرعی شناخته شده است ؛ لذا ،  رأی مورد اعتراض که
مقرر داشته است ؛ املاک مورد وقف خاص به لحاظ این که معافیت قانونی ندارند مشمول مالیات خواهند بود،
خلاف شرع است.
ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به
پرونده فراهم گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
 خلاصه موضوع :
آقایان …………. و …………..  در شکوائیه ای خواستار ابطال رأی شماره ۱۴۴۳۷ – ۴ / ۳۰
مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۷۱هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح
افزوده اند که برابر نظریه فقهی ۵۱۰ / ۲۱ / ۷۱ مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۷۵ فقهای شورای نگهبان ، اخذ مالیات از
موقوفات خاصه مانند موقوفات عامه، خلاف موازین شرعی شناخته شده است ؛ لذا ،  رأی مورد اعتراض که
مقرر داشته است ؛ املاک مورد وقف خاص به لحاظ این که معافیت قانونی ندارند مشمول مالیات خواهند بود،
خلاف شرع است.
 خلاصه موضوع :
آقایان …………. و …………..  در شکوائیه ای خواستار