مغایرت بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ 21 / 1 / 1381             شماره : هـ / 80 / 452

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامت برکاتهم)

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ………….. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره  8533 / 225 / 14 / 210  مورخ 10 / 10 / 80  سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه، لطفاً نسبت به موضوع

توضیحات

مغایرت بخشنامه شماره ۸۵۳۳

مغایرت بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰  سازمان اوقاف و

امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامت برکاتهم)

با سلام و تحیات ؛

مغایرت بخشنامه شماره ۸۵۳۳

نظر به این که آقای رحیم ………….. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه

شماره  ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰  مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۸۰  سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند، ضمن

ارسال تصویر سوابق مربوطه، لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی

به پرونده فراهم شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

 خلاصه موضوع :

آقای رحیم ………….. در شکوائیه تقدیمی خود ، معترض بخش نامه شماره ۸۵۳۳ / ۲۲۵ / ۱۴ / ۲۱۰

مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۰  سازمان اوقاف و امور خیریه به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح آن

افزوده است که با توجه به این که مقصود از کلمه متصرفی ، آن دسته از موقوفات و محبوساتی است که براساس
بند اول تا هفتم ( الحاقی ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵  ) ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
(مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ ) فاقد متولی یا مجهول التولیه هستند و سازمان آن ها را متصرف و رأساً اداره می کند ،
و مقصود از غیر متصرفی موقوفات و محبوساتی است که خارج از شمول ماده مذکور بوده و در تصرف و مدیریت
متولی اعم از منصوص و مستنبط است . این گونه رقبات مشمول توقیع شریف و مسأله ۸۳ تحریر الوسیله
است که فی الجمله و بالجمله دخالت غیر متولی در اداره امور موقوفات و محبوسات را ممنوع و حرام
مؤکد دانسته اند.
علی رغم نصوص شرعیه مذکور که متفق علیه شیعه و مفاد و مضمون آن ها مجمع علیه تمام مسلمین است ،
ماده ۱۰ قانون فوق ، اختیار تنظیم اجاره نامه رسمی با مستأجرین موقوفات را از متولیان ، سلب و ثبت قرارداد
مربوط به موقوفات را منوط به اجازه سازمان اوقاف نموده است و سرمنشأ تجاوزات و