مغایرت بخش نامه شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با شرع انور به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 15 / 8 / 1380           شماره : هـ / 80 / 272

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة بركاتهم)

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح شکایت نامه تقدیمی، مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره…

توضیحات

مغایرت بخشنامه شماره ۳۳

مغایرت بخش نامه شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲  معاون هماهنگی امور عمرانی

وزارت کشور با شرع انور به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه برکاتهم)

با سلام و تحیات ؛

مغایرت بخشنامه شماره ۳۳

نظر به این که ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح شکایت نامه تقدیمی، مدعی خلاف
شرع بودن بخش نامه شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸  مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت
کشور شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات
طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود ( البته شورای محترم نگهبان در یک مورد قبلاً اظهار نظر فرموده).
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی شکایت نامه ای تقدیمی به بخش نامه
شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸  مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به لحاظ
مخالفت با شرع انور اعتراض کرده و در توضیح ادعای خود افزوده است که حسب نظریه شماره ۸۴۴۴
مورخ  ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶  شورای محترم نگهبان ، معادن شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است و
هرگونه تصرف، بدون قبولى و أخذ وجوه در این رابطه را غیر مشروع
کشور شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات
طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود ( البته شورای محترم نگهبان در یک مورد قبلاً اظهار نظر فرموده).
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی شکایت نامه ای تقدیمی به بخش نامه
شماره ۳۳ / ۲ / ۲۱۶۹۸  مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به لحاظ
مخالفت با شرع انور اعتراض کرده و در توضیح ادعای خود افزوده است که حسب نظریه شماره ۸۴۴۴
مورخ  ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶  شورای محترم نگهبان ، معادن شن و