مغایرت اطلاق ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و اطلاق ماده ۷ آن (مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 16 / 12 / 1373          شماره : هـ / 73 / 195

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامة تأییداتهم )

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم  …………………  طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف…

توضیحات

مغایرت اطلاق ماده ۱

مغایرت اطلاق ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و اطلاق ماده ۷ آن

(مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) با شرع انور

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه تأییداتهم )

مغایرت اطلاق ماده ۱

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم  …………………  طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۱۳ آیین

نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب  ۱۰ / ۲ / ۶۵ و ماده ۷ آیین نامه

نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی گردیده اند ،

ضمن ارسال تصویر سوابق امر ، لطفاً نسبت به مورد شکایت اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی

به پرونده فراهم گردد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –

اسماعیل فردوسی پور

خلاصه موضوع : آقای رحیم ……………. در شکایت نامه تقدیمی معترض ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون

تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) و

ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت

با شرع انور شده و در توضیح افزوده است ، به موجب ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ،

وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت

می گردد جزء عواید همان موقوفه محسوب و « و علی ما قرره الواقف » به مصرف می رسد ،  و به موجب

مادتین ۱ و ۳ آیین نامه « ۳۰ ٪ قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس» و « صد در صد سر  قفلی محل

کسب » در موقع تنظیم سند اجاره از مستأجر به نفع موقوفه اخذ می شود . عدم دریافت وجوه

آنف الذکر از سازمان های نام برده

می گردد جزء عواید همان موقوفه محسوب و « و علی ما قرره الواقف » به مصرف می رسد