مغایرت اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ :  12 / 6 / 1374           شماره : هـ / 73 / 195

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم

با اهداء سلام و تحیات ؛

پیرو نامه شماره هـ / 73 / 195 – 16 / 12 / 73  و بازگشت

توضیحات

مغایرت اطلاق تبصره۳ ماده۲۰

مغایرت اطلاق تبصره۳ ماده۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران )

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم

با اهداء سلام و تحیات ؛

پیرو نامه شماره هـ / ۷۳ / ۱۹۵ – ۱۶ / ۱۲ / ۷۳  و بازگشت به نامه شماره ۱۰۷ مورخ ۸ / ۲ / ۷۴ به

اطلاع می رساند ، شاکی طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون

تشکیلات اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده (۷) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی

گردیده اند ، لیکن ،  فقهای محترم به شرح نامه فوق الذکر نسبت به ماده (۱) و ماده (۷) آیین نامه نحوه و ترتیب

وصول پذیره و اهدائی اظهار نظر فرموده اند ، با عنایت به مراتب حسب تصمیم متخذه در جلسه

مغایرت اطلاق تبصره۳ ماده۲۰

مورخ ۲۸ / ۵ / ۷۳  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لطفاً نسبت به ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون فوق
الذکر اظهار نظر فرموده تا موجبات اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده فراهم گردد.
اسماعیل فردوسی پور –
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم
با اهداء سلام و تحیات ؛
پیرو نامه شماره هـ / ۷۳ / ۱۹۵ – ۱۶ / ۱۲ / ۷۳  و بازگشت به نامه شماره ۱۰۷ مورخ ۸ / ۲ / ۷۴ به
اطلاع می رساند ، شاکی طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده (۷) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی
گردیده اند ، لیکن ،  فقهای محترم به شرح نامه فوق الذکر نسبت به ماده (۱) و ماده (۷) آیین نامه نحوه و ترتیب
وصول پذیره و اهدائی اظهار نظر فرموده اند ، با عنایت به مراتب حسب تصمیم متخذه در جلسه
مورخ ۲۸ / ۵ / ۷۳  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لطفاً نسبت به ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی