معافیت سازمان حج و اوقاف ، موقوفات عام ، اماکن مذهبی از پرداخت هزینه های دادرسی و …

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بخش نامه به مراجع قضایی کشور و سازمان های تابعه :

بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۶۶,۳,۱۰ اعلام می شود : به صراحت تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۲ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه…

توضیحات

معافیت سازمان حج واوقاف

معافیت سازمان حج واوقاف ، موقوفات عام ، اماکن مذهبی از پرداخت هزینه های دادرسی و …

بخش نامه به مراجع قضایی کشور و سازمان های تابعه :

بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۶۶,۳,۱۰ اعلام می شود : به صراحت

تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۲ سازمان

حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفات عام ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای

خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند ،  ( کلمه مخارج ، مذکور در

تبصره ذیل ماده ۹ قانون فوق الذکر، شامل کلیه هزینه ها اعم از دفتری و غیره می باشد ).

معافیت سازمان حج واوقاف

بخش نامه به مراجع قضایی کشور و سازمان های تابعه :
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۶۶,۳,۱۰ اعلام می شود : به صراحت
تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۲ سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفات عام ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای
خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند ،  ( کلمه مخارج ، مذکور در
تبصره ذیل ماده ۹ قانون فوق الذکر، شامل کلیه هزینه ها اعم از دفتری و غیره می باشد ).
بخش نامه به مراجع قضایی کشور و سازمان های تابعه :
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۶۶,۳,۱۰ اعلام می شود : به صراحت
تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۲ سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفات عام ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای
خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند ،  ( کلمه مخارج ، مذکور در
تبصره ذیل ماده ۹ قانون فوق الذکر، شامل کلیه هزینه ها اعم از دفتری و غیره می باشد ).