مصوبه ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 10862 / 91 / د ش             20 / 9 / 1391

مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم» :

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه

احتراماً به پیوست مصوبه « ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم» موضوع بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور…

توضیحات

مصوبه ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم

مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم» :

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه

احتراماً به پیوست مصوبه « ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم»

موضوع بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که تصویب ضوابط اجرایی

آن به شورای توسعه فرهنگ قرآنی واگذار شده و در جلسه هفدهم مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ این شورا به تصویب

رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد .

مصوبه ضوابط شمول تحصیل رایگان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم

( موضوع بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور )

مصوب جلسه هفدهم مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ شورای توسعه فرهنگ قرآنی:

 ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین

مرجع تأیید حفظ کل قرآن کریم به منظور اجرای صحیح بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور،

حافظان کل قرآن متقاضی تحصیل رایگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی

و غیر دولتی باید مشمول یکی از بندهای ذیل باشند :
۱ . دارندگان مدرک تخصصی درجه یک ، دو و سه حفظ قرآن کریم با امضای مشترک وزیر فرهنگ و
ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی – موضوع مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ  ۸ / ۹ / ۱۳۸۴
شورای عالی انقلاب فرهنگی .
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم
( موضوع بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور )
مصوب جلسه هفدهم مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ شورای توسعه فرهنگ قرآنی:
 ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین
مرجع تأیید حفظ کل قرآن کریم