مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم مصوب ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18 / 11 / 1395 ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون موضوع ، دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست، مورد تصویب قرار داد: …

توضیحات

مصوبه شورای عالی شهرسازی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم مصوب ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵ استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری را استماع کرد.

پیرامون موضوع ، دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست، مورد تصویب قرار داد:

الف – دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر

 ماده ۱  اصطلاحات در این دستورالعمل در معانی به شرح زیر به کار می روند :

* محدوده شهر : محدوده شهر حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور است .

در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد .

( مطابق تعریف ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها ) .
* حریم شهر : حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد.
 از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
مطابق تعریف ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها.
مصوبه شورای عالی شهرسازی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵ استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری را استماع کرد.
پیرامون موضوع ، دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست، مورد تصویب قرار داد:
الف – دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر
 ماده ۱  اصطلاحات در این دستورالعمل در معانی به شرح زیر به کار می روند :
* محدوده شهر : محدوده شهر حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور است .
در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد .
( مطابق تعریف ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها ) .
* حریم شهر : حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد.
 از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
مطابق تعریف ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها .