مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25 / 12 / 1393 ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب و ابراز تشکر از توجه مدبرانه ایشان در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود :…

توضیحات

مصوبه شورای عالی شهرسازی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳

معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳

ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود :

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است.

مصوبه شورای عالی شهرسازی

معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳
ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب و ابراز تشکر از توجه مدبرانه ایشان در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود :
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است.
معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳
ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب و ابراز تشکر از توجه مدبرانه ایشان در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود :
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است.
معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳
ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب و ابراز تشکر از توجه مدبرانه ایشان در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود :
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است.
معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳
ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب و ابراز تشکر از توجه مدبرانه ایشان در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود :
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است.
مصوبه شورای عالی شهرسازی