مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ 13 / 8 / 1371 ، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارایی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ…

توضیحات

مصوبه شورای عالی اداری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور

شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۱ ، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشورتشکیل شد.

در جهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات می باشد.

با جهت گیری بالا بردن کارایی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه می باشد.

همچنین گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور موارد ذیل را تصویب نمود.

۱ – صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان  طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد .

۲ – شهرداری ها مکلفند بر اساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند.

مصوبه شورای عالی اداری

شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۱ ، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشورتشکیل شد.

در جهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات می باشد.
با جهت گیری بالا بردن کارایی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه می باشد.
همچنین گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور موارد ذیل را تصویب نمود.
۱ – صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان  طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد .
۲ – شهرداری ها مکلفند بر اساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند.
شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۱ ، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشورتشکیل شد.
در جهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات می باشد.
۱ – صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان  پیوست می باشد انجام می گردد .