مصوبه انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ 15 / 8 / 1370  در اجرای اوامر مقام معظم رهبری

در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

ماده ۱

کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است ، از آن سازمان منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد . …

توضیحات

مصوبه انتزاع سازمان حج

مصوبه انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است.

از آن سازمان منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد .

مصوبه انتزاع سازمان حج

شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۷۰  در اجرای اوامر مقام معظم رهبری تشکیل گردید.

این شورا در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

ماده ۱ کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است.

از آن سازمان منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد .

ماده ۲ سازمان حج و زیارت سازمانی است مستقل ، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مؤسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر تعیین می شود.
با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود .
شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۷۰  در اجرای اوامر مقام معظم رهبری تشکیل گردید.
 این شورا در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
ماده ۱ کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است.
از آن سازمان منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد .
ماده ۲ سازمان حج و زیارت سازمانی است مستقل ، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مؤسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر تعیین می شود.
با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود .