مستخدمین شهرداری استحقاق استفاده از مرخصی مذکور در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی را دارند

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره داد نامه ۳۳۸ تاریخ : 19 / 7 / 1383  کلاسه پرونده 82 / 9 و 82 / 8

شماره هـ  / 82 / 9  و 8 – 4 / 8/ 1383

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .

شاکی : ۱ – آقای ناصرآباد 2 – آقای غلام علی سامانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره…

توضیحات

مستخدمین شهرداری استحقاق استفاده

مستخدمین شهرداری استحقاق استفاده از مرخصی مذکور در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی را دارند

شماره داد نامه ۳۳۸ تاریخ : ۱۹ / ۷ / ۱۳۸۳  کلاسه پرونده ۸۲ / ۹ و ۸۲ / ۸

شماره هـ  / ۸۲ / ۹  و ۸ – ۴ / ۸/ ۱۳۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .

شاکی : ۱ – آقای ناصرآباد ۲ – آقای غلام علی سامانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره ۱۸۶۳۹ – ۹۱۱ مورخ ۱۱ / ۳/ ۱۳۸۱ مدیر کل امور عمران  شهری و روستانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

 مستخدمین شهرداری استحقاق استفاده

شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند.

مطابق ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ اعطاء می گردد.

علاوه بر مرخصی استحقاقی یک ماه مرخصی با حقوق و مزایا به کارکنان که خدمت آنان در مناطق محروم می باشد اعطاء می گردد.

ولی متاسفانه مدیر کل امور عمرانی شهری و روستانی طی نامه شماره ۱۸۶۳۹ – ۹۱۱ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۸۱ اعلام نموده ایت.

کارکنان شهرداری ها مشمول نمی شوند و مرخصی نقاط محروم پرداخت نمی گردد.

شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند.

مطابق ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ اعطاء می گردد.
علاوه بر مرخصی استحقاقی یک ماه مرخصی با حقوق و مزایا به کارکنان که خدمت آنان در مناطق محروم می باشد اعطاء می گردد.
ولی متاسفانه مدیر کل امور عمرانی شهری و روستانی طی نامه شماره ۱۸۶۳۹ – ۹۱۱ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۸۱ اعلام نموده ایت.
کارکنان شهرداری ها مشمول نمی شوند و مرخصی نقاط محروم پرداخت نمی گردد.
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند.
مطابق ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ اعطاء می گردد.
علاوه بر مرخصی استحقاقی یک ماه مرخصی با حقوق و مزایا به کارکنان که خدمت آنان در مناطق محروم می باشد اعطاء می گردد.
ولی متاسفانه مدیر کل امور عمرانی شهری و روستانی طی نامه شماره ۱۸۶۳۹ – ۹۱۱ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۸۱ اعلام نموده ایت.
کارکنان شهرداری ها مشمول نمی شوند و مرخصی نقاط محروم پرداخت نمی گردد.