مخالفت با طرح تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تعیین معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت – مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

طرح « تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات » در جلسه مورخ 29 / 10 / 1387 هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت تعیین شد.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

توضیحات

مخالفت طرح تسری تطبیق

مخالفت با طرح تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تعیین معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت – مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷

طرح « تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات »

در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت تعیین شد.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

مخالفت طرح تسری تطبیق

طرح « تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات »

در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

طرح « تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات »
در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.
پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور
طرح « تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات »
در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.
پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور
طرح « تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات »
در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.
پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور
در جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور معاونت حقوقی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.