محاسبه بهای اراضی ساختمان ها و مستحدثات برای عوارض نوسازی در شهرداری های شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال های ۹۳ و ۹۴ مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه 29 / 6 / 1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – تصویب کرد : …

توضیحات

محاسبه بهای اراضی ساختمانها

محاسبه بهای اراضی ساختمان ها و مستحدثات برای عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال های ۹۳ و ۹۴ مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.

که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.

این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.

محاسبه بهای اراضی ساختمانها

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.

که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.

این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.

که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.

این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.

که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.

این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.

پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.
این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.
 پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.
این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.
هیئت وزیران در جلسه ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ تصویب کرد.
 پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بود.
این پیشنهاد به استناد ماده (۴) « قانون نوسازی و عمران شهری » – مصوب ۱۳۴۷ – این چنین است.