مجوز کاهش عوارض زیر بنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین به منظور تجمیع پلاک های هم جوار مصوب ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 20804 / 605 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره 83131344 / 8310  به تاریخ 26 / 10 / 1383 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه ( کاهش عوارض زیر بنا و مازاد تراکم جهت تجمیع کنندگان پلاک های ریزدانه واقع در بافت های فرسوده ) که با قید دو فوریت ارائه و…

توضیحات

مجوز کاهش عوارض زیربنا

مجوز کاهش عوارض زیر بنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین به منظور تجمیع پلاک های هم جوار مصوب ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۳

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۳۱۳۱۳۴۴ / ۸۳۱۰  به تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۳

جناب عالی در خصوص بررسی لایحه

کاهش عوارض زیر بنا و مازاد تراکم جهت تجمیع کنندگان پلاک های ریزدانه واقع در بافت های فرسوده است.

با قید دو فوریت ارائه و به شماره ۲۰۸۰۴ به تاریخ ۲۷/۱۰ /۱۳۸۳ در دبیرخانه شورا ثبت گردید.

در یک صد و بیست و سومین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم ) منعقد شد.

 جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی برگزار شد.
در روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
مجوز کاهش عوارض زیربنا
جناب عالی در خصوص بررسی لایحه
 جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی برگزار شد.
در روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال ۱۳۸۳ منعقد شد.
و بررسی دو فوریت آن در ردیف ششم دستور یک صد و بیست و چهارمین جلسه – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته است.
 جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی برگزار شد.
جناب عالی در خصوص بررسی لایحه
 جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی برگزار شد.
در روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه  ۱۳۸۳ منعقد شد.
و بررسی دو فوریت آن در ردیف ششم دستور یک صد و بیست و چهارمین جلسه – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته است.
 جلسه مزبور که با حضور جناب عالی و دوازده نفر از اعضای محترم شورا به صورت رسمی برگزار شد.