مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران مصوب ۱۲ /۱۱/ ۱۳۸۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 16725 / 460 / 160

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۲۸۵۲۸۶ / 8210 به تاریخ 11 /11 / 1382 جناب عالی در خصوص بررسی لایحه اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران که با قید دو فوریت ارائه و به شماره ۱۶۷۲۵ به تاریخ…

توضیحات

مجوزاخذ عوارض تابلوهای منصوب

مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران مصوب ۱۲ /۱۱/ ۱۳۸۲

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران

بازگشت به نامه شماره ۸۲۸۵۲۸۶ / ۸۲۱۰ به تاریخ ۱۱ /۱۱ / ۱۳۸۲

جناب عالی در خصوص بررسی لایحه اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران

با قید دو فوریت ارائه و به شماره ۱۶۷۲۵ به تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد.

مجوزاخذ عوارض تابلوهای منصوب

ثبت و در چهل و پنجمین جلسه رسمی – علنى – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که با حضور دوازده نفر از اعضای شورا منعقد شد.

در جلسه مزبور که به صورت رسمى – علنى و فوق العاده در روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۲ با حضور جناب عالی برگزار شد.

که با اکثریت آرای موافق  اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) را احراز نمود .
ثبت و در چهل و پنجمین جلسه رسمی – علنى – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که با حضور دوازده نفر از اعضای شورا منعقد شد.
در جلسه مزبور که به صورت رسمى – علنى و فوق العاده در روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۲ با حضور جناب عالی برگزار شد.
که با اکثریت آرای موافق  اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) را احراز نمود .
ثبت و در چهل و پنجمین جلسه رسمی – علنى – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که با حضور دوازده نفر از اعضای شورا منعقد شد.
که با اکثریت آرای موافق  اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در این جلسه ( دوازده نفر ) را احراز نمود .
ثبت و در چهل و پنجمین جلسه رسمی – علنى – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که با حضور دوازده نفر از اعضای شورا منعقد شد.
در جلسه مزبور که به صورت رسمى – علنى و فوق العاده در روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۲ با حضور جناب عالی برگزار شد.