مجوز اخذ عوارض از اراضی و املاک بلا استفاده شهری در شهر تهران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

به منظور جلوگیری از عدم استفاده و با استفاده نابه جا از امکانات و زیرساخت های شهری و هم چنین افزایش ضریب بهره وری از سطوح قابل استفاده در شهر ، به شهرداری تهران اجازه داده می شود با رعایت مقررات به شرح بندهای…

توضیحات

مجوز اخذ عوارض اراضی

مجوز اخذ عوارض از اراضی و املاک بلا استفاده شهری در شهر تهران

مواردی که به دلیل مسائل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیون های مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند.

زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنى می باشند.

تبصره یکم (۱) در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مؤدی هشتاد درصد (۸۰ % ) عوارض دریافت خواهد شد.

مجوز اخذ عوارض اراضی

مواردی که به دلیل مسائل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیون های مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند.

زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنى می باشند.

یکم (۱) در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مؤدی هشتاد درصد (۸۰ % ) عوارض دریافت خواهد شد.

مواردی که به دلیل مسائل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیون های مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند.

زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنى می باشند.

در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مؤدی هشتاد درصد (۸۰ % ) عوارض دریافت خواهد شد.
مواردی که به دلیل مسائل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیون های مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند.
زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنى می باشند.
در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مؤدی هشتاد درصد (۸۰ % ) عوارض دریافت خواهد شد.
مواردی که به دلیل مسائل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیون های مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند.
زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنى می باشند.
مواردی که به دلیل مسائل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیون های مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند.
زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنى می باشند.