ماده ۹ ( از سند ملی راهیان نور کشور ) – الزامات و وظایف دستگاه های کشوری ( دولتی ، غیر دولتی و موسسات مردم نهاد )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

در فرآیند اجرایی شدن این سند وزارت کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش و جوانان ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری…

توضیحات

ماده ۹ از سندملی راهیان نور کشور – الزامات و وظایف دستگاه های کشوری ( دولتی ، غیر دولتی و موسسات مردم نهاد )

در فرآیند اجرایی شدن این سند وزارت کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،

وزارت اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت بهداشت ،

درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش و جوانان ، وزارت علوم ،

تحقیقات و فناوری ، وزارت نفت ؛ وزارت نیرو ، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت جهاد

ماده ۹ از سندملی راهیان

کشاورزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت امور خارجه ؛

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان در فرآیند اجرایی شدن این سند وزارت کشور ،

وزارت آموزش و پرورش ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات ، وزارت فرهنگ و

ماده ۹ از سندملی راهیان

ارشاد اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت

امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش و جوانان ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت نفت ؛ وزارت

نیرو ، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت امور خارجه ؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،

سازمان در فرآیند اجرایی شدن این سند وزارت کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای

مسلح ، وزارت اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت ورزش و جوانان ،

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت نفت ؛ وزارت نیرو ، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی ،

وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت

امور خارجه ؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان