ماده ۸۵ – ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

 

تبصره

مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 صادر شده یا می شود…

توضیحات

ماده۸۵ قانون الحاق برخی

ماده۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن )

ماده ۸۵ – ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن )

– متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ صادر شده یا می شود ،  اگر در مهلت
مقرر مربوط به تسلیم اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود ، برای برخورداری از
هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین ، به منزله اظهار نامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود .
ماده ۸۵ – ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن )
– متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
ماده۸۵ قانون الحاق برخی
تبصره
مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ صادر شده یا می شود ،  اگر
در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود ، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین ، به منزله
اظهار نامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود .

ماده ۸۵ – ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن )

 

– متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۶۳ صادر