ماده ۳۴ – ( قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۳۴ – ( قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم )

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون ، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند :

۱ – بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، شرکت ها ، مؤسسات ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه…

توضیحات

ماده۳۴ (قانون اصلاح قانون

ماده۳۴ (قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم )

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون ، اموال
و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع
به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند :
۱ – بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، شرکت ها ، مؤسسات ، نهادهای عمومی غیر دولتی
و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از
متوفی نزد خود دارند.
۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند .
۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی
های متوفی را ثبت نمایند.
ماده۳۴ (قانون اصلاح قانون
۴- شرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد .
اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون ، اموال و دارایی های
متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های

مزبور انجام دهند :

۱ – بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، شرکت ها ، مؤسسات ، نهادهای عمومی غیر دولتی و

سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند .

۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع

به اموال و