ماده ۲۹۳ ( آیین دادرسی کیفری )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

– هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد …

توضیحات

ماده ۲۹۳ (آیین دادرسی کیفری )

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و

غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به

دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی

ماده ۲۹۳ (آیین دادرسی کیفری )

صادر شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور

محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی

راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی

ماده ۲۹۳ ( آیین دادرسی کیفری )

صادر شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور

محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع
به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر
شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین
و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود رگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به
دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب
مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور
خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی