لایحه قانونی راجع به وصول عوارض شهرداری از کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند معادل ۵ % بهای پرداختی بابت تهیه بلیط که به شرکت هواپیمایی پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت…

توضیحات

لایحه قانونی وصول عوارض شهرداری

لایحه قانونی راجع به وصول عوارض شهرداری از کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند

مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۸

ماده واحده کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند.

بابت تهیه بلیط که به شرکت هواپیمایی پرداخت می کنند.

عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۱  نمایندگان شرکت های هواپیمایی مبلغ عوارض را همراه با بهای بلیط از مسافر وصول می کنند.

تبصره ۲ ده درصد عوارض وصول شده به طریق فوق به عنوان کارمزد متعلق به شرکت های هواپیمایی وصول کننده است.

لایحه قانونی وصول عوارض شهرداری

ماده واحده کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند.

عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۱  نمایندگان شرکت های هواپیمایی مبلغ عوارض را همراه با بهای بلیط از مسافر وصول می کنند.

طریق فوق به عنوان کارمزد و متعلق به شرکت های هواپیمایی وصول کننده است.

ماده واحده کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند.
 بابت تهیه بلیط که به شرکت هواپیمایی پرداخت می کنند.
عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۱  نمایندگان شرکت های هواپیمایی مبلغ عوارض را همراه با بهای بلیط از مسافر وصول می کنند.
ماده واحده کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند.
عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.
ماده واحده کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند.
عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۱  نمایندگان شرکت های هواپیمایی مبلغ عوارض را همراه با بهای بلیط از مسافر وصول می کنند.
ماده واحده کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می کنند.
عوارض شهرداری پرداخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمایند.