لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه که رسیدگی…

توضیحات

لایحه قانونی تشکیلشورای اوقاف

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف

ماده واحده از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به

ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و

سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن ها از وظایف شورای عالی

اوقاف می باشد  و هم چنین وظایف و اختیارات کمیسیون ماده چهارم آیین نامه قانون اجازه تبدیل با احسن

و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق به شورایی به نام شورای مرکزی اوقاف واگذار می شود.

لایحه قانونی تشکیلشورای اوقاف

ماده واحده از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به
ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و
سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن ها از وظایف شورای عالی
اوقاف می باشد  و هم چنین وظایف و اختیارات کمیسیون ماده چهارم آیین نامه قانون اجازه تبدیل با احسن
و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق به شورایی به نام شورای مرکزی اوقاف واگذار می شود.
ماده واحده از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند به
ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و
سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن ها از وظایف شورای عالی
اوقاف می باشد  و هم چنین وظایف و اختیارات کمیسیون ماده چهارم آیین نامه قانون اجازه تبدیل با احسن
و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق به شورایی به نام شورای مرکزی اوقاف واگذار می