لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت ) شهرداری تهران به ( ثابت )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 596 د – 6 / 10 / 1358

وزارت كشور

لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت) که در جلسه مورخ 28 / 9 / 58 به تصویب شورای…

توضیحات

لایحه قانونی تبدیل وضع استخدامی

لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت ) شهرداری تهران به ( ثابت ) وزارت کشور

ماده واحده

در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد.

بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و هم چنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند.

رتبه و پایه آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین می گردد .

ماده واحده

در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد.

بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و هم چنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند.

رتبه و پایه آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین می گردد .

ماده واحده

در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد.

بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و هم چنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند.

رتبه و پایه آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین می گردد .

ماده واحده <strong>–
 در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد.
 بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و هم چنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند.
رتبه و پایه آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین می گردد .
ماده واحده
 در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد.
 بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و هم چنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند.
رتبه و پایه آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین می گردد .
ماده واحده
 در تاریخ تصویب این ماده واحده در خدمت دارد.
 بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداری و هم چنین سابقه خدمت دولتی به (ثابت) تبدیل کند.
رتبه و پایه آنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شهرداری تهران تعیین می گردد .