لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۴ / ۲ / ۱۳۵۴ به همراه آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱

به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (اعم از عادی و رسمی ) منعقده بين اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرين و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می باشند ،  اخطار می شود ،  که در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استجاری و متصرفی…

توضیحات

لایحه قانونی تجدید قرارداد املاک موقوفه

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و

امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۴ / ۲ / ۱۳۵۴

به همراه

  • آرای وحدت رویه
  • آرای اصراری
  • آرای دیوان عالی کشور
  • آرای دادگاه های تجدید نظر
  • نظریات مشورتی

لایحه قانونی تجدید قرارداد املاک موقوفه

و تجدید انتخاب متولیان و امناء و انحاء در نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۴ / ۲ / ۱۳۵۸

ماده ۱
به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه
املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (اعم از عادی و رسمی ) منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه
نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ
و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می باشند ،
اخطار می شود ،  که در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استجاری و متصرفی خود و
تأدیه و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند ،
در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرر اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیر قانونی آن ها جلوگیری و با خلع ید از مستأجر یا متصرف با رعایت صرف موقوفه
آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آن ها دریافت می دارد.

 

تبصره

ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز بر اساس آیین نامه ای خواهد بود

که ظرف ۱۵ روز از تاریخ تصویب این قانون از