لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۹ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۷ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۸۵- د 24 / 9 / 1358

ماده واحده

تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3 / 5 / 43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه می گردد .

 

تبصره

شورای اصلاحات ارضی می تواند …

توضیحات

لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۹ آیین نامه اصلاحات ارضی

مصوب ۱۷ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ / ۴۳ کمیسیون

خاص مشترک مجلسین اضافه می گردد .

تبصره شورای اصلاحات ارضی می تواند ،  در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی
خود را ( اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله
ماده واحده تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ / ۴۳ کمیسیون خاص
مشترک مجلسین اضافه می گردد .
لایحه قانونی اضافه نمودن
تبصره شورای اصلاحات ارضی می تواند ،  در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود
را ( اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله
ماده واحده تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ / ۴۳ کمیسیون خاص
مشترک مجلسین اضافه می گردد .
تبصره شورای اصلاحات ارضی می تواند ،  در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات
قانونی خود را ( اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله

لایحه قانونی اضافه نمودن

ماده واحده تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب ۳ / ۵ / ۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه می گردد .

تبصره شورای اصلاحات ارضی می تواند ،  در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از

اختیارات قانونی خود را ( اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین

اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله

ماده واحده تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ / ۴۳ کمیسیون خاص

مشترک مجلسین اضافه می گردد .

تبصره شورای اصلاحات ارضی می تواند ،  در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را

( اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله

ماده واحده تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ / ۴۳ کمیسیون خاص

مشترک مجلسین اضافه می گردد .