قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون پیش فروش ساختمان
مصوب 12/ 10/ 1389
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده۱ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش ‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌ خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش ‌فروش ساختمان» محسوب …