قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

كليه اراضى بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند ،  ( کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:…

توضیحات

قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

 ماده واحده کلیه اراضى بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۱۳۵۹
در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی
زمین کشت نموده اند ،  ( کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف – بی زمین یا کم زمین
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند .
ج – ساکن محل باشند .
قانون واگذاری زمینهای بایر
 ماده واحده کلیه اراضى بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۱۳۵۹ در
سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین
کشت نموده اند ،  ( کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف – بی زمین یا کم زمین
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند .
ج – ساکن محل باشند .

قانون واگذاری زمینهای بایر

ماده واحده کلیه اراضى بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۱۳۵۹ در سراسر

کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت

نموده اند ،  ( کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:

الف – بی زمین یا کم زمین

ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند .

ج – ساکن محل باشند .

ماده واحده کلیه اراضى بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور

و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند ،

( کشت موقت ) به حکم