قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب 17/ 7/ 1390
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ کلیات
ماده ۱ ـ نظارت بر نحوه عمل کرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آن ها به شرح مواد این قانون است.
ماده ۲ ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌ شوند مشمول این قانون می ‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌ نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می ‌شود.
ماده ۳ ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می ‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی‌ قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات