قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب 17/ 7/ 1390
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه