قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ / ۹ / ۱۳۵۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حق آبه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند ،  با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساكن محل وقوع اراضی…

توضیحات

قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ / ۹ / ۱۳۵۱

ماده واحده  زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و
حق آبه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند ،  با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها
حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد
انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند .
ماده واحده  زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حق
آبه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند ،  با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق
خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال
یا به شرکت های تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند .

قانون نحوه انتقال اراضی

ماده واحده  زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حق آبه

هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند ،  با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود

را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به

شرکت های تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند .

قانون نحوه انتقال اراضی

ماده واحده  زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حق آبه هایی به آنان

منتقل شده یا بشود می توانند ،  با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی

منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و

شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند .

ماده واحده  زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حق آبه هایی به آنان منتقل

شده یا بشود می توانند ،  با