قانون مستنثی شدن شهرداری ها در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

۹۹۹,۰۰۰ ریال

عطف به نامه شماره 8211  /31902  مورخ 17 / 2 /1384 در اجراء اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که با عنوان لایحه به مجلس…

توضیحات

قانون مستنثی شدن شهرداریها

قانون مستنثی شدن شهرداری ها در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

وزارت دادگستری قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی

اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طی نامه شماره ۲۷۵۸۴ / ۱۳۰ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد

قانون مستنثی شدن شهرداریها

وزارت دادگستری قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی

اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طی نامه شماره ۲۷۵۸۴ / ۱۳۰ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد

وزارت دادگستری قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی
اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
طی نامه شماره ۲۷۵۸۴ / ۱۳۰ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
وزارت دادگستری قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی
اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
طی نامه شماره ۲۷۵۸۴ / ۱۳۰ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد