قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

۹۹۹,۰۰۰ ریال

عطف به نامه شماره 8211 / 31902 مورخ 17 / 2 / 1384 در اجراء اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط…

توضیحات

قانون مستثنی شدن شهرداریها   قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در

واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

قانون مستثنی شدن  در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومیتقدیم گردیده بود.

اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود.

تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۸۹ و و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون مستثنی شدن شهرداریها

مستثنی شدن قانون در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومیتقدیم گردیده بود.

اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود.

با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۸۹ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون مستثنی شدن  در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومیتقدیم گردیده بود.

اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود.
 با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۸۹ و تایید شورای محترم نگهبان و به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون مستثنی شدن  در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومیتقدیم گردیده بود.
اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود.
تصویب در  با جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۸۹ و تایید شورای محترم نگهبان و به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون مستثنی شدن شهرداریها