قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۲۳ / ۲ / ۱۳۴۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداری ها و وضع عوارض دیگر و طرز تقسیم آن از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ طبق ماده واحده قانون بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ مربوط به تصویب نامه ها به شرح مواد زیر تایید و تصویب می شود .

توضیحات

قانون لغو عوارض دروازه

قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۲۳ / ۲ / ۱۳۴۸

ماده ۱- عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداری ها و وضع عوارض دیگر و طرز تقسیم آن تصویب می شود.

از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ طبق ماده واحده قانون مربوط به تصویب نامه ها به شرح مواد زیر تایید و تصویب می شود.

ماده ۲ – به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداری ها بر کالاهای وارده به شهرها ممنوع است.

همچنبن کالاهای صادره از شهرها که وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است.

قانون لغو عوارض دروازه

ماده ۱- عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداری ها و وضع عوارض دیگر و طرز تقسیم آن تصویب می شود.
از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ طبق ماده واحده قانون مربوط به تصویب نامه ها به شرح مواد زیر تایید و تصویب می شود.
ماده ۲ – به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداری ها بر کالاهای وارده به شهرها ممنوع است.
همچنبن کالاهای صادره از شهرها که وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است.
ماده ۱- عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداری ها و وضع عوارض دیگر و طرز تقسیم آن تصویب می شود.
از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ طبق ماده واحده قانون مربوط به تصویب نامه ها به شرح مواد زیر تایید و تصویب می شود.
ماده ۲ – به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداری ها بر کالاهای وارده به شهرها ممنوع است.
همچنبن کالاهای صادره از شهرها که وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است.
ماده ۲ – به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض به شهرها ممنوع است.