قانون صدور مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضاهای آموزشی مصوب ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 172868 / 36128 مورخ 23 / 12 / 1385 در اجراء اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون صدور مجوز…

توضیحات

قانون صدورمجوز احداث بنا

قانون صدور مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضاهای آموزشی مصوب ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۶

ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.

برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند .

قانون صدورمجوز احداث بنا

ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.

برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند .

ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.

برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند .

قانون صدورمجوز احداث بنا

ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.
برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند .
ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.
برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند .
ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.
برای ساخت حوزههای علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینههای صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف میباشند .
ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه می باشد.