قانون شهرداری  مصوب ۱۱/ ۴ / ۱۳۳۴ به همراه …

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قانون شهرداری

مصوب 11 / 4 / 1334

قسمت اول

فصل اول- در تأسیس شهرداری

ماده ۱ –

در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می گردد .

 

تبصره ۱

در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند ،  در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنان چه ،  پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولى تكافوى هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری اين قبيل نقاط را منحل نماید.

 

 

 تبصره ۲

در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و هم چنین،  برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می توان ،  یک شهرداری تأسیس کرد.

 

زیرنویس :

ماده ۴ ( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 / 4 / 1362)

شهر ، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل ، دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد . …

توضیحات

قانون شهرداری  مصوب ۱۱/ ۴ / ۱۳۳۴

به همراه

  • آرای وحدت رویه آرای اصراری  آرای دیوان عالی کشور آرای دادگاه های تجدید نظر آرای دادگاه انتظامی قضات
  • نظریات مشورتی  نظریات شورای نگهبان نظریات حقوقی

قانون شهرداری  مصوب ۱۱/ ۴ / ۱۳۳۴

قسمت اول فصل اول- در تأسیس شهرداری

ماده ۱ –  در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می گردد .

تبصره ۱  در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد

ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند ،  در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد

چنان چه ،  پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولى تکافوى هزینه شهرداری را نمی نماید
  با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود
وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
 تبصره ۲  در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور
هم چنین،  برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می توان ،  یک شهرداری تأسیس کرد.
 زیرنویس : ماده ۴ ( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۶۲)
 شهر ، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی و اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد .
تبصره ۱  تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.
تبصره ۲ محله مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی است
تبصره ۱  تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب و وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.
تبصره ۲ محله مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی است