قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

به منظور تنظیم و تنسيق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبيت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین ،  فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد ،  و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است ….

توضیحات

قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۶

قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۶

ماده ۱- به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به
عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری
هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و هم چنین ،  فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و
نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن
و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد ،  و از تاریخ تصویب در سراسر
کشور لازم الاجراء است .
ماده ۲- اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرک ها قرار گرفته است .
ماده ۳ اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد . زمین های
مواتی که علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به
بعد احیاء شده باشد ، هم چنان در اختیار دولت می باشد .
 ماده ۴- اراضی بائر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات
برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد .
ماده ۵-  اراضی دائر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دائر و
مورد بهره برداری مالک است ، زمین های دائر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا

آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد .

ماده ۶ کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و

نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک