قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده ( اصلاحی 27 / 5 / 1389).

وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حكم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد…

توضیحات

قانون منع توقیف اموال

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون منع توقیف اموال

ماده واحده ( اصلاحی ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۹). وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در تصرف شهرداری باشد.

نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.

قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها وخود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند.

در غیر این صورت ذینفع ،  میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

قانون منع توقیف اموال

ماده واحده ( اصلاحی ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۹). وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری باشد.

نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.

قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها وخود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند.
در غیر این صورت ذی نفع ،  می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
ماده واحده ( اصلاحی ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۹). وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری باشد.
نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.
قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد.
شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها وخود بدون احتساب و خسارت تأخیر و تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند.